Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy. SPORT-PLUS
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wpłaty za naukę pływania i obozy - PKO S.A. 

69 1240 3480 1111 0010 7261 2685

www.facebook.com/plywanieSPORTPLUS

KONTAKT

Adres

Sport Plus Tomasz Wichowski ,

ul. Jarzębinowa 3/68,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 8261940367

508-097-449

sport.plus@wp.pl

TELEFON KONTAKTOWY

Tomasz Wichowski

E-MAIL

TELEFON KONTAKTOWY BIURO
PN-PT w godz. 09:00 - 18:00

575-457-957

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o prawach z tym związanych jakie Panu/Pani przysługują:

 

Poniższe zasady obowiązują od  25.05.2018r.

 

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sport Plus Tomasz Wichowski ul. Jarzębinowa 3/68, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

§   informację o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących uprawnień w zakresie działania Sport Plus Tomasz Wichowski może Pan/Pani uzyskać kontaktując się z organami Sport Plus Tomasz Wichowski na maila: twichowski@op.pl

 

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:

a.     Wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Sport Plus Tomasz Wichowski;

b.     Spełnienia warunków umów z kontrahentami Sport Plus Tomasz Wichowski;

c.      Prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby Sport Plus Tomasz Wichowski;

d.     W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty współpracujące ze  Sport Plus Tomasz Wichowski, organy władzy publicznej w zakresie i celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej, następnie przez okres zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

 

§   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym)

a.    dane stają się zbędne do celów dla których były zbierane lub przetwarzane

b.    osoba której dotyczą dane wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych

c.     dane przetwarzane są niezgodnie lub muszą być usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−    prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy odbywa to się w sposób zautomatyzowany lub przetwarzanie danych  odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą której dane dotyczą lub na podstawie przekazanej przez tą osobę zgody

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.